fbpx
Selecteer een pagina

gebruikersvoorwaarden & privacybeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBEPALINGEN VOOR DE EVENTCOIN APP

1 TOEPASSELIJKHEID EN PARTIJEN
1. 1.1 EVENTCOIN is een mobiele applicatie (hierna te noemen de ‘EVENTCOIN App’), die door u kan worden gebruikt als een app op uw mobiele telefoon in combinatie met een account (in de EVENTCOIN App) dat gekoppeld is aan uw voornaam, achternaam, emailadres, geboortedatum, postcode, telefoonnummer, geslacht en het bijhorende wachtwoord. Deze gegevens worden verzameld en gekoppeld aan het account, om de EVENTCOIN App optimaal te laten functioneren (hierna te noemen het ‘EVENTCOIN Account’). Deze gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen (hierna te noemen de “Voorwaarden”) vormen de overeenkomst tussen u en ons die van toepassing is op uw gebruik van de EVENTCOIN App. Door de EVENTCOIN App te downloaden en te gebruiken erkent u dat u deze Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en ermee instemt om daaraan gebonden te zijn.
2. 1.2 De EVENTCOIN App wordt aangeboden door EVENTCOIN, ingeschreven bij het Handelsregister voor Rotterdam onder registratienummer 71956379 gevestigd te Margriethof 24, 3363 XK Papendrecht, Nederland (hierna gezamenlijk te noemen ‘EVENTCOIN’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). Ons e-mailadres is algemeen@event-coin.nl en meer informatie over de EVENTCOIN App vindt u op onze website www.event-coin.nl

2 ONZE DIENSTEN
1. 2.1 De EVENTCOIN App is een mobiele telefoonapplicatie die u kunt gebruiken om voor/op een evenement: munten te kopen via Ideal, een bestelling aan te maken, consumpties te kopen, munten te delen met vrienden en de timetable in te zien. (‘EVENTCOIN Services’).
2. 2.2 Bij het eerste gebruik van de EVENTCOIN App op een specifieke mobiele telefoon wordt in onze systemen een EVENTCOIN Account aangemaakt, en zowel de EVENTCOIN App als het EVENTCOIN Account worden hierin uniek en veilig vastgelegd. Alle gebruikersgegevens worden veilig opgeslagen in het EVENTCOIN Account en kunnen uitsluitend worden geopend en beheerd via de bijbehorende EVENTCOIN App. Om te kunnen worden gebruikt heeft de EVENTCOIN App daarom een actieve dataverbinding nodig.
3. 2.3 U erkent en stemt ermee in dat u ons door het activeren van de EVENTCOIN App specifiek verzoekt om u de EVENTCOIN Services te verlenen, en dat zodoende het herroepingsrecht uit artikel 6:230 BW niet van toepassing is op de activering en uw gebruik van de EVENTCOIN App.

3 DOWNLOADEN EN ACTIVEREN VAN DE EVENTCOIN APP
3.1 U zult de EVENTCOIN App uitsluitend downloaden uit een door ons goedgekeurde app-winkel – op dit moment beperkt tot de Apple App Store en de Google Play store – en deze installeren op uw mobiele telefoon.
1. 3.2 Om uw EVENTCOIN App te activeren en te gebruiken dient u te beschikken over een smartphone met een mobiel nummer, een voornaam, een achternaam, een emailadres, een geboortedatum, een postcode, een wachtwoord en een actieve mobiele dataverbinding.
2. 3.3 Bij het eerste gebruik van de EVENTCOIN App op uw mobiele telefoon wordt in onze systemen het bijbehorende EVENTCOIN Account aangemaakt die uw gegevens zal bevatten, en komt er een beveiligde verbinding tot stand tussen uw EVENTCOIN App en het bijbehorende EVENTCOIN Account.
3. 3.4 Tijdens de activering:
a. vragen wij om uw mobiele telefoonnummer, uw voornaam, uw achternaam, uw geboortedatum, uw postcode, uw geslacht, uw wachtwoord en uw e-mailadres.
b. vragen wij toestemming om belangrijke datagegevens voor het evenement, van het account te verzamelen, te verwerken en te delen met derden. De belangrijke datagegevens zijn de volgende gegevens: het tijdstip van de gekochte munten, de hoeveelheid gekochte munten, het tijdstip van het aanmaken van bestellingen, de inhoud van de aangemaakte bestellingen, het tijdstip van het delen van munten, de hoeveelheid gedeelde munten, het aantal uitgegeven munten, het aantal overgehouden munten, het aantal achteraf ingeleverde munten en de tijdstippen van het actief gebruiken van de EVENTCOIN APP. De verzamelde datagegevens worden niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van het desbetreffende EVENTCOIN-Account. U kunt deze functionaliteit op elk moment uitschakelen door een mail te sturen naar algemeen@event-coin.nl met de aanvraag tot het stopzetten van het verzamelen van deze gegevens.

4 GEBRUIK MAKEN VAN DE EVENTCOIN APP
1. 4.1 Uw EVENTCOIN App op uw mobiele telefoon is persoonlijk en mag uitsluitend door u of een door u aangewezen persoon worden gebruikt. Het is u niet toegestaan om uw EVENTCOIN Inloggegevens en EVENTCOIN Account ID te delen, en u mag deze gegevens niet opslaan in een andere applicatie op uw telefoon, waar niet gevraagd wordt om een App Lock Code.
2. 4.2 Wanneer u de EVENTCOIN App gebruikt:
1. dient u de EVENTCOIN App uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en altijd in overeenstemming met deze Voorwaarden;
2. dient u zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
3. mag u de EVENTCOIN App niet gebruiken op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden;
4. dient u (de beveiliging van) de EVENTCOIN App en onze systemen niet te verstoren of te hacken, en mag u geen schadelijke code plaatsen in de EVENTCOIN App, of de EVENTCOIN App gebruiken op een wijze waardoor de EVENTCOIN App, onze systemen of hun beveiliging, beschadigd of onklaar zouden kunnen raken of andere zouden kunnen verstoren; en
5. mag u geen informatie of (persoons)gegevens verzamelen, sorteren of vergaren vanuit de EVENTCOIN App of onze systemen, of proberen die informatie of (persoons)gegevens te gebruiken voor commercieel of niet-persoonlijk gebruik, zoals marketing- of promotieactiviteiten, of voor het delen van deze informatie of (persoons)gegevens met derden.

5 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
5.1 Door uw activering en gebruik van de EVENTCOIN App kunnen wij, als de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, bepaalde persoonsgegevens verwerken die u aan ons heeft verstrekt over uzelf en anderen, waaronder:
details van de EVENTCOIN App en het EVENTCOIN Account (bijvoorbeeld de ID van het apparaat, EVENTCOIN Account ID), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw voornaam, uw achternaam, uw adres (postcode), uw geboortedatum, uw geslacht en gegevens van een bankrekening. Deze gegevens kunnen bestaan uit foto’s van fysieke objecten (bijv. selfies, foto’s of IDs, bewijzen, vergunningen en lidmaatschaps-, klanten- en andere (persoonlijke) kaarten) en letters & cijfers.
2. 5.2 De EVENTCOIN App verzamelt gegevens over het gebruik van de EVENTCOIN App (bijvoorbeeld welke functionaliteiten het vaakst worden gebruikt, wanneer/waar fouten voorkomen). Deze informatie helpt ons om de werking van de EVENTCOIN App en de gebruikersbeleving in het algemeen te verbeteren, en om onze producten en diensten verder te ontwikkelen voor onze gebruikers.
3. 5.3 Wij kunnen persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij van u hebben verzameld vanuit uw gebruik van de EVENTCOIN App gebruiken voor de volgende doeleinden:
Om u en uw gemachtigden onze diensten te verlenen, om de juistheid te controleren van door u verstrekte gegevens, om de diensten aan te passen aan uw behoeften, om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren op grond waarvan wij beperkingen kunnen opleggen, om transacties te verwerken namens u en de Acceptanten (zoals gedefinieerd in 6), om betalingen te incasseren of te laten incasseren, om geschillen op te lossen, om geaggregeerde rapporten te genereren voor Acceptanten, om klantenservice en ondersteuning te bieden, om in contact te blijven met u en uw gemachtigden, om (markt)onderzoek uit te voeren, om de EVENTCOIN App te verbeteren, om het risico voor alle bij de transacties betrokken partijen te verkleinen, en om onwettige activiteiten te voorkomen.
4. 5.4 Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan derden die ons verwerkingsdiensten verlenen, inclusief maar niet beperkt tot: de betaaldienstaanbieders en banken/creditcardbedrijven. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met werknemers, relaties, Acceptanten, partners en derden-dienstverleners voor zover dit nodig is om de diensten uit te kunnen voeren. Dit omvat, zonder daartoe beperkt te zijn, het uitvoeren van kredietcontroles, het verwerken van transacties, het onderhouden van uw account, het nagaan van eventuele vorderingen die wij tegen u kunnen hebben, het voldoen aan een gerechtelijk bevel of gerechtelijk onderzoek, om redenen van procesvoering, ter voldoening aan accountantscontroles of andere onderzoeken, en het rapporteren aan kredietbureaus.
5. 5.5 Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan opsporingsinstanties of overheidsinstanties wanneer dit verplicht is volgens toepasselijk recht of op last van een bevel van een overheidsinstantie, en alleen voor zover noodzakelijk ter bestrijding van fraude of criminele activiteiten.
6. 5.6 Indien wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde gevestigd in een ander land zullen wij ervoor zorgen dat die derde ermee instemt hetzelfde niveau van bescherming toe te passen als wij verplicht zijn toe te passen ten aanzien van uw persoonsgegevens, en, indien van toepassing, uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te zullen verwerken.
7. 5.7 U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen inzien in uw EVENTCOIN App. Mochten uw persoonsgegevens onjuistheden bevatten, dan kunt u uw persoonsgegevens wijzigen in ‘Instellingen’ in uw EVENTCOIN App.

6 HET KOPPELEN VAN BETAALREKENINGEN AAN DE EVENTCOIN APP
1. 6.1 Om met de EVENTCOIN App te betalen moet u ten minste 13 jaar oud zijn en volledig in staat en bevoegd zijn om deze Voorwaarden te begrijpen en daarmee in te stemmen. Indien u 13 jaar of ouder bent maar jonger dan 18, moet u (i) deze Voorwaarden samen met uw ouder of voogd lezen om er zeker van te zijn dat u en uw ouder of voogd deze begrijpen, en (ii) toestemming krijgen van uw ouder of voogd voor het koppelen van betaalrekeningen aan uw EVENTCOIN App.
6.2 Aangezien wij met de EVENTCOIN Services de betalingen via het platform van de eigen bank laten doen, zijn tussen u en ons geen voorwaarden met betrekking tot betaalmiddelen van toepassing. Voorwaarden met betrekking tot betaalmiddelen die door u en uw betaaldienstaanbieder zijn aangegaan kunnen echter wel van toepassing zijn in verband met de EVENTCOIN App. U bent verantwoordelijk voor de nakoming van de geldende voorwaarden tussen u en uw betaaldienstaanbieder, bijv. uw bank of card-verstrekker, en voor het gebruiken van uw bankrekeningen en/of creditcards in overeenstemming met die voorwaarden.

7 DE EVENTCOIN APP GEBRUIKEN VOOR AUTORISATIE
1. 7.1 U kunt uw EVENTCOIN App gebruiken om EVENTCOIN Bestellingen te autoriseren.
2. 7.2 Op het moment dat u een transactie met het personeel achter de balie (hierna te noemen: “KASSA”) wilt aangaan, maakt u een EVENTCOIN Bestelling aan door met uw EVENTCOIN App onder het kopje “CONSUMPTIE KOPEN” een lijst op te stellen met consumpties die u wilt bestellen. Na het opstellen van deze lijst, gaat u door naar bestellen. Er komt een overzicht van uw bestelling tevoorschijn. Indien deze bestelling klopt, kunt u doorgaan om uw bestelling aan de bar te doen. Indien deze niet klopt, kunt u uw bestelling annuleren. Als u uw overzicht van de bestelling gecheckt heeft, kunt u doorgaan naar de QR-code. Op het moment dat u uw QR-code laat scannen bij de bar, gaat u akkoord met de afschrijving van het aantal munten, dat gekoppeld is aan de door u aangemaakte bestelling. Na het laten scannen van de EVENTCOIN QR-code die u aanbiedt, wordt de EVENTCOIN Bestelling naar het EVENTCOIN-systeem verzonden, waar de EVENTCOIN Bestelling gevalideerd wordt en wordt gecontroleerd. Indien het EVENTCOIN Verzoek wordt geweigerd ontvangt u hiervan bericht.
3. 7.3 Na bevestiging is het verzoek geautoriseerd en krijgen de KASSA en u hiervan bericht in real time op het moment van autorisatie van de EVENTCOIN Bestelling met uw EVENTCOIN App. De KASSA zal de transactie bevestigen en na deze bevestiging wordt te hoeveelheid munten die gekoppeld is aan de bestelling automatisch afgeschreven van uw EVENTCOIN Account

8 HET GEBRUIKEN VAN UW EVENTCOIN APP VOOR AUTORISATIE VAN DE BETALING VAN UW BESTELLING
1. 8.1 U kunt, met behulp van het aantal munten in uw EVENTCOIN App (hierna te noemen: “MUNTENSALDO”), uw EVENTCOIN App gebruiken om betalingen van consumpties met munten te autoriseren voor transacties.
2. 8.2 Op het moment dat u een betaling voor een transactie wenst te doen met de EVENTCOIN App initieert u een EVENTCOIN Bestelling, door met uw EVENTCOIN App uw unieke EVENTCOIN QR-code te laten scannen door de KASSA. Vervolgens verzendt de KASSA de EVENTCOIN Bestelling naar het EVENTCOIN-systeem, waar de EVENTCOIN Bestelling gevalideerd wordt en wordt gecontroleerd op de limieten van uw account. Indien de EVENTCOIN Bestelling wordt geweigerd ontvangt u hiervan bericht.
3. 8.3 Indien de EVENTCOIN Bestelling wordt goedgekeurd wordt de EVENTCOIN Bestelling doorgestuurd naar uw EVENTCOIN App waar u te zien krijgt dat de bestelling is gelukt. U heeft de betaling geautoriseerd, indien u, zoals bepaald in artikel 7.2, akkoord bent gegaan met het scannen van uw EVENTCOIN QR-code.
4. 8.4 Door het geven van uw akkoord op de EVENTCOIN Bestelling voor de transactie zoals bepaald in artikel 8.3 hiervoor erkent u dat wij onze vordering jegens u voor het innen van de hoeveelheid munten gekoppeld aan de EVENTCOIN Bestelling aan ons overdraagt en het corresponderende bedrag als volgt van u zullen innen:
1. Wij schrijven de hoeveelheid munten gekoppeld aan uw EVENTCOIN Bestelling af van uw MUNTENSALDO.
5. 8.5 Wanneer u eenmaal een betaling met uw EVENTCOIN App heeft geautoriseerd kunt u uw autorisatie van die betaling niet intrekken via de EVENTCOIN App. U mag in geen geval een terugbetaling van uw betaling rechtstreeks met uw betaaldienstaanbieder uitvoeren zonder eerst contact op te nemen met ons.

9 HET GEBRUIKEN VAN UW EVENTCOIN APP VOOR BETALINGSAUTORISATIE
1. 9.1 U kunt, met behulp van de actieve betaalrekeningen in uw EVENTCOIN App, uw EVENTCOIN App gebruiken om munten aan te schaffen, die op het evenement gebruikt worden om consumpties te kopen, zoals weergegeven in hoofdstuk 8.
2. 9.2 Op het moment dat u een betaling om munten aan te schaffen wenst te doen met de EVENTCOIN App initieert u een verzoek aan de desbetreffende bank, waarmee u wenst te betalen (hierna te noemen: “EVENTCOIN Verzoek”). De betaling die plaatsvindt om munten aan te schaffen, gaat via het kanaal van de desbetreffende bank en daarmee bent u verantwoordelijk voor nakoming van de geldende voorwaarden tussen u en uw betaaldienstaanbieder, bijv. uw bank of card-verstrekker, en voor het gebruiken van uw bankrekeningen en/of creditcards in overeenstemming met die voorwaarden.
3. 9.3 Indien het EVENTCOIN Verzoek wordt goedgekeurd wordt het EVENTCOIN Verzoek doorgestuurd naar uw EVENTCOIN App waar uw MUNTENSALDO is opgewaardeerd met het bedrag dat u heeft betaald voor de desbetreffende hoeveelheid munten.
4. 9.4 Door het geven van uw akkoord op het EVENTCOIN Verzoek voor de transactie zoals bepaald in artikel 9.3 hiervoor erkent u dat de vordering jegens u voor het innen van het desbetreffende bedrag gekoppeld aan het opgewaardeerde MUNTENSALDO aan ons overdraagt, wat wil zeggen dat u betaald op basis van die verplichting en het corresponderende bedrag als volgt van u zullen innen:
1. U boekt het bedrag gekoppeld aan het aantal munten over naar onze rekening.
5. 8.5 Wanneer u eenmaal een betaling met uw EVENTCOIN App heeft geautoriseerd kunt u uw autorisatie van die betaling niet intrekken via de EVENTCOIN App. U mag in geen geval een terugbetaling van uw betaling rechtstreeks met uw betaaldienstaanbieder uitvoeren zonder eerst contact op te nemen met de Acceptant.

10 UW EVENTCOIN APP GEBRUIKEN VOOR AANVULLENDE DIENSTEN
10.1 Via de EVENTCOIN App kunnen wij u op termijn aanvullende diensten leveren. De daarvoor geldende voorwaarden zullen hier aan de Voorwaarden worden toegevoegd.

11 KOSTEN VAN GEBRUIK VAN DE EVENTCOIN APP
1. 11.1 Op dit moment rekenen wij geen kosten voor het gebruik van de EVENTCOIN App, wat betekent dat u alleen de bedragen betaalt die wij in rekening brengen voor de met de EVENTCOIN App geautoriseerde transacties.
2. 11.2 De betalingen voor transacties worden aan ons gedaan en worden door ons alleen uitgevoerd bij gebruik van de EVENTCOIN App.
3. 11.3 Het is mogelijk dat u aanvullende kosten in rekening worden gebracht door uw telecomaanbieders, bijvoorbeeld voor het gebruik van uw telefoon, dataverkeer, toegang tot netwerk of toegang tot internet.

12 BEVEILIGING
12.1 Bij het opslaan en verwerken van uw gegevens houden wij ons aan fysieke, elektronische en procedurele waarborgen. Wij houden veiligheidsmaatregelen in stand om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot systemen en wij maken gebruik van waarborgen zoals firewalls en
dataencryptie. Wij geven uitsluitend toegang tot persoonsgegevens aan die werknemers die dit nodig hebben voor de vervulling van hun taken uit hoofde van hun functie.
2. 12.2 Omdat de EVENTCOIN App gebruikt kan worden voor het doen van betalingen vanaf uw rekening dient u uw mobiele telefoon veilig te bewaren wanneer u de EVENTCOIN App niet gebruikt.
3. 12.3 Wij zullen nooit vragen om uw EVENTCOIN Inloggegevens ergens anders in te voeren dan in de EVENTCOIN App op uw eigen mobiele telefoon. Indien u vermoedt dat uw EVENTCOIN Inloggegevens niet meer betrouwbaar zijn, kunt u deze altijd opnieuw instellen in ‘Instellingen’ in uw EVENTCOIN App.
4. 12.4 Indien u misbruik van een gekoppelde betaalrekening in uw EVENTCOIN App vermoedt kunt u deze altijd ontkoppelen en opnieuw koppelen om het ID daarvan te wijzigen in uw EVENTCOIN App.
5. 12.5 Indien u misbruik van uw EVENTCOIN App vermoed kunt u uw EVENTCOIN App altijd deactiveren en later opnieuw activeren. Tijdens dit proces kunt u al uw gegevens saven en opnieuw opslaan in een nieuwe EVENTCOIN App. Indien u nalaat uw EVENTCOIN App te deactiveren bent u mogelijk aansprakelijk jegens uw betaaldienstaanbieder voor ongeautoriseerde transacties op uw betaalrekening.

13 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. 13.1 De EVENTCOIN App is een gratis app en wordt verstrekt in de huidige staat. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties voor wat betreft de inhoud, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de EVENTCOIN App, noch voor beveiligingsincidenten bij de verzending van (persoons)gegevens via de EVENTCOIN App. Behoudens onze aansprakelijkheid op grond van dwingend recht zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, en zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor welke schade die u lijdt of kosten die u maakt doordat:
1. u geen toegang kunt krijgen tot of geen gebruik kunt maken van de EVENTCOIN App om welke reden EventCoin, of er een vertraging in het gebruik is;
2. een of meer betaalrekeningen in uw EVENTCOIN App, of de EVENTCOIN App zelf, door ons zijn uitgeschakeld of geblokkeerd;
3. een apparaat of software die u gebruikt in combinatie met de EVENTCOIN App beschadigd, verminkt is of niet werkt;
4. u inbreuk maakt op deze Voorwaarden of op de rechten van andere personen.
2. 13.2 U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van informatie uit een betalingsmethode, inclusief maar niet beperkt tot of die informatie actueel en up to date is.
3. 13.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die u maakt in uw EVENTCOIN Bestelling. Indien u uw EVENTCOIN Bestelling wilt annuleren of wijzigen, kunt u dit zelf doen.
4. 12.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de overgebleven munten die niet binnen het aangegeven tijdbestek ingeleverd zijn. Na de aangegeven uiterlijke inleverdatum, vervallen de overgebleven munten en kun je hier geen geld meer voor terugkrijgen.

14 UITSCHAKELEN, BLOKKEREN, BEVRIEZEN, DEACTIVEREN EN BEËINDIGEN VAN UW EVENTCOIN APP OF EVENTCOIN ACCOUNT
1. 14.1 Wij hebben het recht om uw EVENTCOIN Account tijdelijk te blokkeren in elk van de volgende gevallen:
1. op uw verzoek;
2. indien u enige bepaling uit deze Voorwaarden niet bent nagekomen;
3. indien wij vermoeden dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw EVENTCOIN App, of gebruik dat in strijd is met deze Voorwaarden.
2. 14.2 Wanneer uw mobiele telefoon met daarop uw EVENTCOIN App wordt vervangen, verloren of gestolen is, dient u uw EVENTCOIN Account te bevriezen om ongeautoriseerd gebruik van uw EVENTCOIN App te voorkomen. U kunt uw EVENTCOIN Account bevriezen door een mail te sturen naar algemeen@event-coin.nl waarin u dit vermeldt. Zodra uw account bevroren is kunt u uw EVENTCOIN Account terugzetten in een nieuwe EVENTCOIN App door de instructies te volgen die u per e-mail ontvangt en op onze website zijn vermeld.
3. 14.3 U kunt uw overeenkomst met ons te allen tijde beëindigen door uw EVENTCOIN App te deactiveren.
4. 14.4 Indien u de EVENTCOIN App gedurende 24 opeenvolgende maanden niet gebruikt heeft behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst voor het gebruik van de EVENTCOIN App te beëindigen en uw EVENTCOIN App te deactiveren.
5. 14.5 Indien u een van de bepalingen in deze Voorwaarden niet nakomt zullen uw rechten om de EVENTCOIN App te gebruiken automatisch zonder kennisgeving eindigen en wordt uw EVENTCOIN App gedeactiveerd.
6. 14.6 Door het uitschakelen, blokkeren, bevriezen of deactiveren van uw EVENTCOIN App of EVENTCOIN Account worden geen bestaande betalingsverplichting(en) van u aan ons weggenomen, noch toekomstige betalingsverplichting(en) die ontstaan als gevolg van toekomstige u kunt krijgen als gevolg van toekomstige weigeringen of storneringen van betalingen die zijn geautoriseerd voor het tijdstip van sluiting of de-activering van uw EVENTCOIN Account.

15 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
15.1 De EVENTCOIN App is het exclusieve eigendom van ons, en alle intellectuele eigendomsrechten in de EVENTCOIN App komen toe aan ons. Alle materialen die wij verstrekken in verband met de EVENTCOIN App, inclusief maar niet beperkt tot teksten, data, beelden, video’s, logo’s, iconen of html-code, blijft eigendom van ons, en eventueel materiaal van derden dat gebruikt wordt in verband met de EVENTCOIN App blijft eigendom van die derde of van diens licentiegevers. U kunt de EVENTCOIN App en materiaal dat de EVENTCOIN App bevat gebruiken voor persoonlijke en niet- commerciële doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden en het toepasselijk recht. Elk ander gebruik of aanpassing van dit materiaal zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.
15.2 U stemt ermee in om ons en al onze partners, relaties en werknemers te vrijwaren tegen, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en verplichtingen in verband met uw gebruik van de EVENTCOIN App of welke schending dan EventCoin van deze Voorwaarden.

16 WIJZIGINGEN OP DEZE VOORWAARDEN
1. 16.1 Aangezien wij de EVENTCION App voortdurend verbeteren kan het nodig zijn dat wij deze Voorwaarden in de toekomst wijzigen. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen of vervangen, en wij zullen u daarvan op de hoogte stellen met behulp van uw contactgegevens of de EVENTCOIN App. Bij uw eerstvolgende gebruik krijgt u bericht van ons dat er nieuwe Voorwaarden zijn en kunt u verplicht worden om deze te lezen en te accepteren voordat u door kunt gaan uw EVENTCOIN App te gebruiken.
2. 16.2 Updates van de EVENTCOIN App kunnen worden uitgegeven via de betreffende app-winkels. Afhankelijk van de update zult u eventueel de EVENTCOIN App niet kunnen gebruiken totdat u de nieuwste versie heeft gedownload en eventuele nieuwe Voorwaarden heeft geaccepteerd.

17 OVERIG
1. 17.1 Eventuele achtergronden, logo’s of informatie van een betaaldienst aanbieder in de EVENTCOIN App wordt uitsluitend gebruikt ter herkenning, en houdt geen enkele betrokkenheid in van die betaaldienstaanbieder bij de EVENTCOIN App of het EVENTCOIN-systeem. U kunt geen rechten of verplichtingen ontlenen jegens die betaaldienstaanbieders door gebruik te maken van de EVENTCOIN App.
2. 17.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en partijen zullen eventuele geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. 17.3 Het nalaten door ons om een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in.
4. 17.4 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden als nietig of niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zal de nietige of niet-afdwingbare voorwaarde of bepaling worden vervangen door een geldige of afdwingbare voorwaarde of bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarde het dichtst benadert, en zullen de overige bepalingen in stand blijven.
5. 17.5 Wij kunnen rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en/of de overeenkomst tussen u en ons overdragen aan een van onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij u daarvan in kennis zullen stellen met behulp van uw contactgegevens of de EVENTCOIN App.

1 juli 2019.